Проектът

Описание на проекта

Разминаването между образованието и трудовата заетост продължава да се задълбочава, а размерът на промяната в нивата на безработица варира в зависимост от образователното равнище на младежите. Допълнителните разходи, свързани със социалния провал в осигуряването на качествено образование, достойна заетост и социална защита, могат да причинят сериозна финансова тежест на европейското общество. 

Нарасналият брой на завършващите студенти с официално призната професионална подготовка, но с ограничени възможности за професионална реализация, създава висок процент на безработица сред младите хора. В днешно време дефицитът и несъответствието на уменията е може би едно от най-популярните обяснения в дебатите относно проблемите свързани с професионалното развитие на младите хора и тяхната интеграция като активни членове на обществото. 

Ето защо проектът „Лига за младите предприемачи“ има за цел да изгради конкурентноспособни общества, с развит предприемачески потенциал и творчески компетенции. Проектът цели да предложи ценно решение на проблема с младежката безработица, създавайки специфични пътища за повишаване на тези способности и изграждане на предприемачески нагласи и капацитет у младите хора.

Въздействие

Проектът ще насърчи междусекторното партньорство и сътрудничество на международно ниво, като свърже институционалната среда на НПО-тата с образователни учреждения и други видове организации, предоставящи образователни услуги, с цел да се подобри качеството на работа в областта на образованието, обучението и младежта.

Следните цели на проекта са определени с оглед на намирането на положителни решения на описаната ситуация:

▪️ Насърчаване на предприемаческите идеи чрез извънкласни дейности и курсове с оглед повишаване на иновационния капацитет и опортюнистичния начин на мислене на потенциалните младежки предприемачи

▪️ да се внедри иновативен подход към предприемачеството в областта на образованието чрез интегриране на развитието на предприемаческа осведоменост и поведение

▪️ Да се насърчи участието на младежите в предприемаческото образование с оглед на развитието на такъв начин на мислене и стимулирането им за по-добро участие в предприемачески действия

▪️ Да се засили иновативният и пазарно ориентиран предприемачески дух сред младите хора

▪️ Да се демонстрират ползите от мултидисциплинарните и мултипрофесионалните образователни подходи чрез разработването на “ Наръчник за обучение по предприемаческо лидерство, мениджмънт и бизнес сред младежта“

▪️ Да се насърчи развитието на многостепенна междусекторна система, която конкретно да насърчава предприемаческото обучение чрез средства, различни от формалното образование, и особено чрез пряко участие в предприемачески дейности

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive