Гилдията на младите предприемачи

Относно проекта

Разликата между образованието и заетостта се разширява, а степента на промяна в нивата на безработица варира в зависимост от образователните постижения на младежите. Разходите за разпространение на социалния провал в осигуряването на качествено образование, достойна заетост и социална закрила могат да причинят сериозна тежест за европейското общество. Увеличеният брой завършващи студенти с официално призната квалификация, но слаби възможности за професионална реализация в сферата на своята компетентност, създаде висок процент безработни млади хора.

Проектът има за цел да предостави ценно решение за младежката безработица чрез разработване на специализирани пътища за повишаване на тези способности и развиване на предприемаческото мислене и капацитет на младите хора.

Резултати от проекта

  • Резултат от проекта 01:  Обучителен модул за предприемаческо лидерство

    Този резултат ще бъде доставен, за да подпомогне и подпомогне изданието на ръководство за обучение по младежко предприемачество (PR2), както и подготовката на онлайн платформата на Гилдията по предприемачество (PR3). Съдържанието на новосъздадения модул за обучение по предприемаческо лидерство, управление и обучение по предприемачество.

  • Резултат от проекта 02: Ръководство за обучение по младежко предприемачество

    Вторият резултат, който проектът планира да създаде, е Ръководство за обучение по младежко предприемачество. Ръководството за обучение ще бъде представено под формата на публикация/наръчник, който ще бъде свободно достъпен за изтегляне от онлайн платформата на Guild Entrepreneurship, която проектът ще създаде допълнително.

  • Резултат от проекта 03: Платформа за онлайн предприемачество на Гилдията

    3-тият резултат от проекта ще бъде представен като онлайн платформа за предприемачество на гилдията, интегрираща другите 2 резултата от проекта като съдържание, предоставящо информация за състоянието на младежкото предприемачество в Европа.

Партньорството

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive