Wyniki projektu

Wynik projektu 01

Moduł szkoleniowy dotyczący zarządzania przywództwem w przedsiębiorstwie i

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Wyniki te zostaną dostarczone w celu pomocy i wsparcia edycji przewodnika szkoleniowego na temat przedsiębiorczości młodzieży (PR2), a także przygotowania platformy internetowej Guild Entrepreneurship (PR3). Treść nowo utworzonego modułu szkoleniowego na temat przywództwa w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania i edukacji w zakresie przedsiębiorczości ze świadomością ekologiczną posłuży jako wsparcie edukacyjne dla zainteresowanych grup docelowych, które będą korzystać z przewodnika szkoleniowego i platformy do pracy z młodymi ludźmi i ogólnie do poruszania tematu przedsiębiorczości Edukacja. Rezultat Projektu 1 zostanie przedstawiony w formie treści kursu/modułu szkoleniowego mającego na celu nauczanie przedsiębiorczego przywództwa i uczenia się, a także zarządzania. Będzie gromadzić różne pliki tekstowe, specjalnie zaprojektowane filmy i prezentacje PPT oraz inne interaktywne zasoby poświęcone temu tematowi i opracowane przez doświadczonych edukatorów z krajów partnerskich.

Wynik projektu 02

Przewodnik szkoleniowy dotyczący przedsiębiorczości młodzieży

Ten rezultat ma na celu wspomóc edycję podręcznika szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości młodych (PR2), ale także przygotować platformę 'Gildia Przedsiębiorczości' (PR3). Zawartość nowo powstałego modułu szkoleniowego w zakresie przywództwa w przedsiębiorstwie, zarządzania i edukacji przedsiębiorczej z elementami świadomości ekologicznej będzie służył jako narzędzie edukacyjne wspierające proces uczenia się zainteresowanej grupy odbiorców, która będzie używać tego podręcznika i platformy do pracy z młodymi ludźmi, ale także, by zwrócić uwagę na potrzebę edukacji młodych o przedsiębiorczości. Pierwszy rezultat tego projektu zostanie zaprezentowany w formie kursu/modułu edukacyjnego mającego na celu uczenie umiejętności przywództwa w przedsiębiorstwie oraz zarządzania. Będzie on zawierał różne pliki tekstowe, specjalnie nakręcone filmiki, prezentacje PPT oraz inne interaktywne zasoby utworzone przez doświadczonych edukatorów z partnerskich krajów, które odnoszą się do podejmowanej tematyki.

Wynik projektu 03

Internetowa Platforma Przedsiębiorczości Gildii

Trzeci rezultat projektu przybierze postać platformy 'Gildia Przedsiębiorczości, która zintegruje w swoich treściach pozostałe dwa rezultaty projektu. Informowałaby ona tym samym o aktualnej sytuacji przedsiębiorczości młodzieży w Europie, ale jednocześnie służyłaby jako kompleksowe rozwiązanie w zakresie uczenia się i nauczania przedsiębiorczości młodych ludzi. Platforma 'Guild Entrepreneurship' będzie edukacyjnym narzędziem, którego głównym celem będzie promowanie edukacji przedsiębiorczej młodych ludzi poprzez zapewnianie możliwości uczenia się przez całe życie różnym grupom docelowym, w tym młodzieży i dorosłym. Platforma ta także doda wartość przy realizacji działań oraz osiągnięć partnerów pod względem zdolności i potencjału operacyjnego, ale także przydatna będzie ona dla kolejnych interesariuszy projektu zaangażowanych w kształcenie w zakresie przedsiębiorczości.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive