Το Πρόγραμμα

Περιγραφή Έργου

Το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης διευρύνεται και το μέγεθος της μεταβολής των ποσοστών ανεργίας ποικίλλει ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των νέων. Ενώ συνδέεται με την κληρονομιά της οικονομικής κρίσης, το κόστος της κοινωνικής αποτυχίας στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή επιβάρυνση στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Ο αυξημένος αριθμός αποφοίτων με τυπικά αναγνωρισμένα προσόντα, αλλά ανεπαρκείς ευκαιρίες επαγγελματικής αξιοποίησης στον τομέα των ικανοτήτων τους, έχει δημιουργήσει ένα υψηλό ποσοστό άνεργων νέων.

Στις μέρες μας, το έλλειμμα δεξιοτήτων και η αναντιστοιχία είναι ίσως μία από τις πιο δημοφιλείς εξηγήσεις στις συζητήσεις για τα προβλήματα της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων και της ένταξής τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό, το έργο “Σύνδεσμος για την Επιχειρηματικότητα των Νέων” στοχεύει στην οικοδόμηση ανταγωνιστικών κοινωνιών βασισμένων στη γνώση, μέσω της ανάπτυξης του επιχειρηματικού δυναμικού και των ικανοτήτων δημιουργικότητας των νέων.

Το έργο σκοπεύει να προσφέρει μια πολύτιμη λύση κατά της ανεργίας των νέων, δημιουργώντας συγκεκριμένες διαδρομές για την ενίσχυση αυτών των ικανοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των ικανοτήτων των νέων.

Επιπτώσεις

Το έργο θα ενθαρρύνει τη διατομεακή σύμπραξη και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, συνδέοντας την insonal περιβάλλον των ΜΚΟ με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους τύπους εκπαιδευτικών φορέων, με στόχο τη λειτουργία ποιοτικών βελτιώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι ακόλουθοι στόχοι του έργου καθορίστηκαν με σκοπό την εξεύρεση θετικών λύσεων στην περιγραφόμενη κατάσταση:

▪️ Προώθηση επιχειρηματικών ιδεών μέσω εξωσχολικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων με σκοπό την αύξηση της καινοτόμας ικανότητας και της καιροσκοπικής νοοτροπίας των υποψήφιων νεαρών επιχειρηματιών

▪️ Ενσωμάτωση της καινοτόμου προσέγγισης της επιχειρηματικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της ενσωμάτωσης της ανάπτυξη επιχειρηματικής συνείδησης και συμπεριφοράς

▪️ Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των νέων στην επιχειρηματική εκπαίδευση με σκοπό την ανάπτυξη τέτοιων νοοτροπιών και την τόνωση τους για να συμμετάσχουν περισσότερο σε επιχειρηματικές δράσεις

▪️ Να ενισχυθεί το καινοτόμο και προσανατολισμένο στην αγορά επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων

▪️ Να καταδειχθούν τα οφέλη των διεπιστημονικών και πολυ-επαγγελματικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων με την ανάπτυξη “Εκπαιδευτικού οδηγού για την επιχειρηματική ηγεσία, τη διοίκηση και την επιχειρηματικότητα των νέων”

▪️ Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου διατομεακού συστήματος που προωθεί συγκεκριμένα την επιχειρηματική μάθηση μέσω άλλων μέσων εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και ιδίως μέσω της άμεσης συμμετοχής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive