Партньорството

Regionalne Centrum Wolontariatu 🇵🇱

Регионалният доброволчески център е една от най-активните неправителствени организации, работещи в региона świętokrzyskie. Повече от 10 години основната ни дейност е да помагаме на хората, които искат да станат доброволци. Занимаваме се с посредничество между доброволци и организации, които се нуждаят от помощ. Ние насърчаваме доброволчеството,, даваме своя опит и съвети и предприемаме действия. Регионалният доброволен център също подкрепя инициативите на младите хора и предлага висококачествени уъркшопи и обучение, както и многомеждународни проекти!

Инициативите на нашия център имат огромен обхват. Той си сътрудничи с културни,, социални, спортни,ученически и екологични организации и институции. Нашите действия са фокусирани главно върху 3 стълба: доброволчество, младежка зона и международна дейност. Мисията на регионалния доброволчески център е да стимулира гражданската и доброволната дейност сред младежта. Ние осъществяваме дейностите си в духа на диалога, ръководени от принципите на зачитане на правата на човека, устойчивото развитие и идеята за общото благо.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive е частна организация с нестопанска цел, разположена в Гърция, специализирана в областта на научните изследвания и иновациите. Нашите действия имат за цел да подобрят икономическото и социалното сближаване на европейските общества. Нашата цел е да намерим решения на новите предизвикателства чрез иновации, да постигнем растеж, устойчивост и да увеличим максимално въздействието си върху обществото. Философията на организацията с цел постигане на тези цели се основава на методологии за съвместно създаване. Innovation Hive цели да създаде връзки между бизнеса, академичните среди и гражданските участници, за да развие комбинация от знания, умения, инструменти, ценности и мотивация.

Center of Social Innovation 🇨🇾

Ние сме екип от професионалисти с над 50 години колективен опит в областта на образованието, системната рационализация, информационните и комуникационните технологии, предприемачеството, социалните иновации, глобалните здравни процеси. Членовете на нашия основател са работили на три континента , сътрудничейки си с организации и лица от различни страни. Те имат опит в областта на рисковия капитал, чрез който са допринесли значително в развитието на редица предприятия в различни области.

Mine Vaganti NGO 🇮🇹

NGO Mine Vaganti е организация с нестопанска цел, създадена в Сардиния през 2009г. MVNGO има офиси в Сасари, Сенори, Темпио Паузания, Виченца и Берлин и е част от 3 международни мрежи като YEE, ISCA и MV International. MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното интегриране чрез спорт и опазване на околната среда, използвайки неформално образование. MVNGO е доставчик на обучение на местно и европейско ниво и има консултантска роля за публични и частни органи, за да насърчава и разработва европейски и транс-континентални проекти.

Mundus Bulgaria 🇧🇬

Асоциацията Mundus Bulgaria е неправителствена организация, създадена през 2017 г. и е част от Международната мрежа: Association Mundus със седалище в Испания. Ние работим главно в секторите на спорта и образованието, с цел да подкрепим използването на неформално образование в различни институции, така че те да могат да интегрират по -добре основните европейски ценности. Ние сме фокусирани върху проекти на Erasmus + в различни сектори, най- често свързани с младежта, тъй като основната ни цел е да създадем повече възможности в международен мащаб, за развитие на професионалните, социалните и личните умения .

ACCES 🇷🇴

Основната цел на нашата асоциация е овластяването на младите хора, за да могат да предприемат действия и да променят света, в който живеем към по -добро. Асоциацията координира и организира обмен на младежи, които имат за цел да насърчават общите етични и духовни ценности, социалното интегриране и разнообразие. Тя помага и за увеличаване на възможностите за заетост на младите хора, като предлага подкрепа в доброволчеството и обучението на NEET. Проектите имат много добри резултати поради желанието на младите хора да оставят положителни оценки на другите млади хора, с които са взаимодействали и си сътрудничили, чрез неформални методи. 

Тези проекти оказаха голямо влияние върху нашите доброволци, тъй като тяхната работна увереност беше увеличена. Членовете на Acces са изключително мотивирани да помагат на други млади хора от тяхната общност и от други общности да следват най-добрия път за своето бъдеще, с помощта на солидни знания и учене от опит. Имаме периодични срещи в местния младежки център, където чрез идеите на мозъчната атака, обединяваме нова информация и обсъждаме възможните действия, които можем да предприемем, за да постигнем отлични резултати в сферата.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029030

Copyright © 2022 Young Entrepreneurs Guild. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive